Ζάρακες Εύβοιας notiaevia@gmail.com

   

Γιάννης Σιαγγιάννης: Οι αιτίες αποχώρησης μου από τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικης Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβεριου

Θεμα : 27 απ' ευθείας αναθέσεις στο Δήμο Κύμης Αλιβεριου .

Οι αιτίες αποχώρησης μου απ τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικης Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβεριου :

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΓΙΑΝΝΗΣ                   Προς : - κ. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος                          
Δήμου Κύμης Αλιβερίου
- Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

 

Κύριοι,

«Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και έλεγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου» .
Σήμερα καλείται κατά προφανή παράβαση της Νομοθεσίας και των θεσμικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, να αποφασίσει για θέματα – 27 απ ευθείας αναθέσεις έργων – για τα οποία ο Νόμος δεν της επιτρέπει κατηγορηματικά αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο να το πράξει.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ όψη :
1. Ότι ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος κ. Θωμάς εισηγούμενος το θέμα, κατά την άποψη μου παραβιάζει τις αρχές λειτουργίας της ορθής κρίσης του αξιώματος του, τις αρχές λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, καθώς και τις αρχές της χρηστής Διοίκησης και της Διαφάνειας.

2.< Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων." > : παρ 5 άρθρου 65 Ν.3852/10 .
- άρθρο 7 παρ. 1 του Ν.3852/10
- άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3852/10
- άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/10

Σας καλώ να μην προβείτε στην πραγματοποίηση αυτής της συνεδρίασης.
Σε αντίθετη περίπτωση είμαι υποχρεωμένος υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα να αποχωρήσω , επιφυλασσόμενος για τις ενέργειες που ο Νόμος και ο κώδικας ηθικής δεοντολογίας μου επιβάλλουν.

Αλιβέρι 4/7/14 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΓΙΑΝΝΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος

Είσοδος Συντακτών