Ζάρακες Εύβοιας notiaevia@gmail.com

   

Οι αντιδήμαρχοι στη Κάρυστο

 

Όρισε τους Αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους συμβούλους του Δήμου Καρύστου ο Λευτέρης Ραβιόλος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Α. Ο Δήμαρχος πέραν της συνολικής ευθύνης για τη λειτουργία του Δήμου θα εποπτεύει προσωπικά, το διοικητικό, το τεχνικό και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Καρύστου καθώς και τις δράσεις και τις πολιτικές για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου.
Β. Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας του Δήμου Καρύστου, ως Αντιδημάρχους για την πρώτη περίοδο της δημοτικής αρχής, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του όπως παρακάτω:

 

1. Ορίζει καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων τον Δημοτικό Σύμβουλο Μαρμαρίου Αθανάσιο Ζαφείρη με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
β) Την ευθύνη και εποπτεία των οικονομικών θεμάτων και την ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
γ) Την εποπτεία των Νομικών Θεμάτων.

 

2. Ορίζει καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος τον Δημοτικό Σύμβουλο Καρύστου Κων/νο Διγαλέτο χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την αρμοδιότητα του Προέδρου της επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
β) Υπεύθυνος καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου
γ) Υπεύθυνος συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών οχημάτων και εργαλείων του Δήμου.
δ)Υπεύθυνος Ηλεκτροφωτισμού
ε) Υπεύθυνος ελέγχου τμήματος προμηθειών.
στ)Την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ).

 

3. Ορίζει καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας και κατά τόπον αρμόδιο για την Κοινότητα Καφηρέα τον Δημοτικό Σύμβουλο Πολυχρόνη Πολυχρονίου χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
β) Τη λειτουργία του ΚΕΠ
γ) Τη Διαφάνεια και την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
δ) Υπεύθυνο για τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
ε) Υπεύθυνο για τα θέματα πρωτογενούς Τομέα (Αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας).
στ) Την ευθύνη του τομέα ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
ζ) Υπεύθυνο ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου επικοινωνίας με τον δημότη.
η) Υπεύθυνο να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που βρίσκονται στην Δημοτική Ενότητα Καφηρέα και να συνεργάζεται με τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
θ) Υπογράφει βεβαιώσεις πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Καφηρέα.
ι) Υπεύθυνο να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέα.
κ) Παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέα.
λ)Την παρακολούθηση της καθημερινότητας στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέα.

 


4. Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων τον Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Γκεμίση με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Ευθύνη της καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων. 
β) Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
γ) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Στυρέων.
δ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων.
ε) Παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων.
στ)Την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ).
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχων πριν τη λήξη της θητείας τους είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου.

 

Ορίζει Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους με τις εξής αρμοδιότητες:


1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Γιαννακάρη Κων/νο υπεύθυνο ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕΑ (Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών)
2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Γκιβίση Ζαφείρη με αρμοδιότητα σε θέματα αγροτικής οδοποιίας και λατομείων.
3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ζέμπη Ευάγγελο με αρμοδιότητα σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας.
4. Την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κανέλλου – Χουντάση Μαρία με αρμοδιότητα σε θέματα Κοινωνικής αλληλεγγύης και αγροτικών θεμάτων.
5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κεφαλά Ευάγγελο με αρμοδιότητα σε θέματα Νεολαίας και Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.
6. Την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ξιπόλιτου Ευδοξία με αρμοδιότητα σε θέματα που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου και
1α) την υπογραφή σε βεβαιώσεις πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου.
1β) Την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ) στην Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου.
1γ) Την συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
1δ) Την παρακολούθηση και συνεργασία με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου.
7. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Παναγιώτου Κων/νο υπεύθυνο ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου ΕΣΠΑ και προγραμμάτων ΕΣΠΑ ,υπεύθυνο Πολεοδομικών θεμάτων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, υπεύθυνο Τεχνικών θεμάτων και υπεύθυνο Δημοτικών Κτιρίων.
8. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ρουκλιώτη Ιωάννη με αρμοδιότητα σε θέματα Αθλητισμού.
9. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σαραβάνο Γεώργιο με αρμοδιότητα σε θέματα Πολιτισμού και Ιδιοκτησιακού Ζητήματος.
10. Την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Τούρλα Γεωργία με αρμοδιότητα σε θέματα Παιδείας.
Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα συνεργάζονται με τον Δήμαρχο και τους καθ΄ ύλην και κατά τόπον Αντιδημάρχους σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους καθώς και με όλους τους τοπικούς συμβούλους.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού Ευβοίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

 

Είσοδος Συντακτών