Ζάρακες Εύβοιας notiaevia@gmail.com

   

Ζάρακες: Εκποιούνται τα ακίνητα Κρούσταλη

Εκποίσηση ακινήτων στους Ζάρακες

Περίληψη Διακήρυξης Εκποίησης Ακινήτων του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Τήνο ανακοινώνει ότι από 22 Οκτωβρίου 2014 έως και 20 Δεκεμβρίου 2014 θα δέχεται γραπτές κλειστές προσφορές κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην από 3/10/2014 διακήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, για την εκποίηση των κατωτέρω περιγραφόμενων ακινήτων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Ζαράκων της Δημοτικής Ενότητας Διστύων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια, ιδιοκτησίας του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου εκ της κληρονομιάς Νικολάου Αθανασίου Κρούσταλλη, ήτοι:

  • Οικόπεδο στον οικισμό Ζάρακες της συνοικίας Καγκέλι εντός οικισμού, οικοδομήσιμο, εμβαδού 1.848,76 τ.μ., με ελάχιστο όρο προσφοράς το ποσό των 30.000,00 €.
  • Γεωτεμάχιο στον οικισμό Ζάρακες της συνοικίας Μουρίκη συνολικού εμβαδού 3.164,48 τ.μ., εκ των οποίων 321,06 τ.μ. βρίσκονται εντός οικισμού και 2.843,41 εκτός οικισμού, με ελάχιστο όρο προσφοράς το ποσό των 10.000,00 €.
  • Αγροτεμάχιο στον Οικισμό Ζάρακες στη συνοικία Μεγάλο Ρέμα εμβαδού 3.921,55 τ.μ., εκτός οικισμού, μη άρτιο, με ελάχιστο όρο προσφοράς το ποσό των 16.000,00 €.
  • Αγροτεμάχιο στον Οικισμό Ζάρακες στη συνοικία Άγιος Δημήτριος εμβαδού 1.048,83 τ.μ. εκτός οικισμού, μη άρτιο, με ελάχιστο όρο προσφοράς το ποσό των 3.000,00 €.
  • Αγροτεμάχιο στον Οικισμό Ζάρακες στη συνοικία Μόσχου εμβαδού 502,50 τ.μ. εκτός οικισμού, μη άρτιο,με ελάχιστο όρο προσφοράς το ποσό των 2.000,00 €.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

 

Πρωτ: 2433 Διεκπ: 
Δημ. Ανάρτ: ΒΘΞΕ469Β79-ΟΧΩ                              Τήνος, 3 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου έχουσα υπόψη της:
Α. Την 3772/2011 απόφαση του 2ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών
Β. Το υπ. αριθμ. Δ.Κ.Π.1000835 ΕΞ 2014 έγγραφο του Α΄ τμήματος της Δ/νσης Κοινωφελών περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Γ. Την υπ’ αριθμ. Φ 7766/12698/5-07-2013 έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.
Δ. Τις διατάξεις α.ν 2039/1939 όπως αυτός ισχύει με τον ν. 4182/2013 σε συνδυασμό με τα άρθρα 59-63 του ΠΔ 715/1979.
Ε. Αποφάσεις της από την 29/2009 και 9/2014 συνεδριάσεις της.
διακηρύσσει
εκθέτει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, τα κατωτέρω περιγραφόμενα ακίνητα ιδιοκτησίας Π.Ι.Ι.Ε.Τ που βρίσκονται στην Δημοτική κοινότητα Ζαράκων της Δημοτικής ενότητας Διστύων του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου στην Εύβοια:

1. Οικόπεδο στον οικισμό Ζάρακες της συνοικίας Καγκέλι εντός οικισμού, οικοδομήσιμο, εμβαδού 1.848,76 τ.μ. με ελάχιστο όρο προσφορά το ποσό των 30.000,00 €.
2. Γεωτεμάχιο στον οικισμό Ζάρακες της συνοικίας Μουρίκη συνολικού εμβαδού 3.164,48 τ.μ εκ των οποίων 321,06 τ.μ. βρίσκονται εντός οικισμού και 2.843,41 εκτός οικισμού, με ελάχιστο όρο προσφοράς το ποσό των 10.000,00 €.
3. Αγροτεμάχιο στον Οικισμό Ζάρακες στη συνοικία Μεγάλο Ρέμα εμβαδού 3.921,55 τ.μ, εκτός οικισμού, μη άρτιο με ελάχιστο όρο προσφοράς το ποσό των 16.000,00 €.
4. Αγροτεμάχιο στον Οικισμό Ζάρακες στη συνοικία Άγιος Δημήτριος εμβαδού 1.048,83 τ.μ, εκτός οικισμού, μη άρτιο, με ελάχιστο όρο προσφοράς το ποσό των 3.000,00 €.
5. Αγροτεμάχιο στον Οικισμό Ζάρακες στην συνοικία Μόσχου εμβαδού 502,50 τ.μ., εκτός οικισμού, μη άρτιο, με ελάχιστο όρο προσφοράς το ποσό των 2.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί για τον λόγο αυτό με απόφαση της Διοικ. Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου και θα αποτελείται από ένα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και δύο τακτικούς υπαλλήλους του ΠΙΙΕΤ, υπό τις ακόλουθες διαδικασίες και όρους:
1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
Α. Οικονομική προσφορά στην οποία πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το προσφερόμενο ποσό.
Β. Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ίση με 1/10 του ελαχίστου όρου της διακήρυξης, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και σύνταξης συμβολαίου πώλησης, η οποία επιστρέφεται μετά τη σύνταξη του συμβολαίου πώλησης για τον πλειοδότη ή εντός πέντε (5) ημερών από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, για όσους δεν πλειοδότησαν.
Γ. Δήλωση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της διακήρυξης.
Δ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου.
2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου τους τις προσφορές τους ή να τις ταχυδρομήσουν εμπρόθεσμα κατά το χρονικό διάστημα από 22 Οκτωβρίου 2014 έως και 20 Δεκεμβρίου 2014, στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου – ΤΚ 84200 – Τήνος σε κλειστό φάκελο που θα αναγράφει εξωτερικά: «Για τη δημοπρασία των 5 ακινήτων στους Ζάρακες Ευβοίας».
3. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου του ελαχίστου όρου προσφοράς.
4. Η τριμελής επιτροπή του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, θα συντάξει πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού, το οποίο και θα υποβληθεί για έγκριση στη Διοικ. Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και εν συνεχεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου.
5. Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας, στον πλειοδότη, η σύμβαση αγοροπωλησίας θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά και από το χρόνο αυτό αρχίζει ο κίνδυνος του πράγματος σε βάρος του αγοραστή.
6. Το Π.Ι.Ι.Ε.Τ δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για τη γενική κατάσταση του ακινήτου ή τα βάρη που μπορεί να υπάρχουν σ’ αυτό. Σε περίπτωση εκνίκησης επιστρέφεται το τίμημα που καταβλήθηκε. Σε μερική εκνίκηση επιστρέφεται ανάλογο ποσό που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή του αγοραστή στα δικαστήρια. Σε περίπτωση ενυπόθηκων χρεών, εγγραφής προσημείωσης, επιβολής αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης κλπ., το ποσό του χρέους με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους, παρακρατείται από το τίμημα και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων στο όνομα του δανειστή και το ακίνητο μεταβιβάζεται ελεύθερο στον αγοραστή.
7. Το τίμημα θα καταβληθεί στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. ή σε νόμιμα για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, σε μετρητά ολόκληρο μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποίησης στον αγοραστή της έγκρισης των πρακτικών, ή σε 4 δόσεις με καταβολή της πρώτης εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης και των υπολοίπων τριών ανά 6 μήνες με επιτόκιο 8% που υπολογίζεται από την υπογραφή του συμβολαίου μέχρι και την αποπληρωμή της κάθε δόσης. Ο πλειοδότης οφείλει εντός της ίδιας προθεσμίας των 15 ή 10 ημερών να προσέλθει για την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας ενώπιον συμβολαιογράφου.
Μετά την καταβολή του τιμήματος ή της πρώτης δόσης και την υπογραφή του συμβολαίου επιστρέφεται το γραμμάτιο Παρακαταθηκών & Δανείων ή η εγγυητική επιστολή τράπεζας που κατατέθηκαν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Σε περίπτωση καταβολής του τιμήματος με την κατά τα ανωτέρω διαδικασία των δόσεων, θα προβλεφθούν ειδικοί όροι και εγγυήσεις στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας.
8. Αν ο πλειοδότης δεν καταβάλλει ολόκληρο το τίμημα ή δεν καταβάλει τις δόσεις σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα ή δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας εντός των ανωτέρω οριζομένων κατά περίπτωση προθεσμιών, η αγοροπωλησία θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη και η προκαταβολή 1/10 του ελάχιστου όρου προσφοράς καταπίπτει και αποδίδεται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ και το ακίνητο εκτίθεται πάλι σε δημοπρασία εκποίησης σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, καταλογιζόμενης σ’ αυτόν και εισπραττόμενης κατά τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, της διαφοράς που τυχόν προκύψει σε περίπτωση πραγματοποίησης μικρότερου τιμήματος εκποίησης, ενώ αν επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα, η επιπλέον διαφορά περιέρχεται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
9. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακήρυξης, τα έξοδα εκτίμησης του ακινήτου από το Σ.Ο.Ε, τα τέλη χαρτοσήμου του μεταβιβαστικού (πωλητηρίου) συμβολαίου, τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, ως και κάθε άλλο έξοδο μεταβίβασης, βαρύνουν τον αγοραστή μονομερώς.
10. Η έγκριση ή ακύρωση του πρακτικού δημοπρασίας, ανήκει στην κρίση της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και της αρμόδιας υπηρεσίας Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου.
11. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2039/1939 του Β.Δ 30.11/4.12.1939, του ν.4182/2013 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
12. Οποιαδήποτε παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη.
13. Ολοκληρωμένη η διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. (www.panagiatinou.gr) ενώ περίληψή της θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τον νόμο.
14. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να επισκεφθούν το ακίνητο ή χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ή χορήγηση της αναλυτικής διακήρυξης, θα απευθύνονται στην Υπηρεσία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου στα τηλ. 22830-22896, 22256 κ. κ. Αμβρόσιο Ανταλή ή Ελευθέριο Κορνάρο.

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Ευάγγελος Παρασκευάς – Γκίζης

Είσοδος Συντακτών